www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

O nama  >>  Jedinstvena politika Integrisanih menadžment sistema

 

 

  Jedinstvena politika Integrisanih menadžment sistema Tehnicom Informatike  

 

linija

 

Jedinstvena politika IMS

 

Tehnicom Informatika je svoje poslovanje u potpunosti usaglasila sa relevantnom zakonskom i ostalom regulativom u vezi sa delatnostima koje obavlja, kao i standardima u vezi sa kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću i zdravljem na radu, kao i bezbednošću informacija. Definisanu politiku sistema menadžmenta svi zaposleni ostvaruju primenom i razvojem MS-a prema standardima SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, SRPS ISO 27001. Dosledna primena svih standarda je odgovornost celokupnog rukovodstva i svih zaposlenih.

 

Primarni interes naše organizacije je ispunjenje zahteva korisnika sa stalnim povećanjem stepena njihovog zadovoljstva. Osnova naše politike kvaliteta je prilagođavanje tržišnim uslovima poslovanja uz neprekidno unapređenje kvaliteta naših proizvoda i usluga, kao i praćenje i primena novih tehnologija u oblastima delokruga našeg poslovanja. Optimalno korišćenje i stalni razvoj kadrovskih, materijalnih i tehničkih resursa organizacije je obaveza rukovodstva koju svi zaposleni prihvataju i slede saglasno funkciji koju obavljaju.

 

Identifikovani aspekti životne sredine, tj identifikovane aktivnosti, proizvodi i usluge organizacije, koji bi mogli imati uticaja na životnu sredinu, pažljivo se kontrolišu i prate, a svi radnici se odgovorno odnose prema životnoj sredini, trudeći se da kontinualno unapređuju performanse životne sredine, kao što je prevencija od svih vrsta zagađenja, uvek i pod svim okolnostima. Sprovodi se integrisano upravljanje otpadom, sa posebnim akcentom na smanjenje stvaranja opasnog i ostalih vrsta otpada i odlaganje otpada na odgovoran i bezbedan način.

 

Naša organizacija nastoji da obezbedi održivo, zdravo i bezbedno radno okruženje i svede na minimum sve potencijalne rizike sa kojima se suočavaju zaposleni i posetioci. Identifikovanjem svih opasnosti iz procesa rada i redovnim osposobljavanjem zaposlenih umanjuje se rizik za nastanak povreda na radu i profesionalnih oboljenja. Obezbeđuju se najoptimalnija i najadekvatnija zaštitna sredstva i oprema.

 

Interesi internih i eksternih korisnika, uključujući i njihove lične podatke, su u fokusu zaštite u pogledu bezbednosti informacija. Zahtevi korisnika u pogledu bezbednosti informacija interpretiraju se i predstavljaju kao deo ugovornih obaveza i propisujućih dokumenata naše organizacije. Informacije kao i ostala imovina štite se na način koji je proporcionalan riziku, kroz efikasnu primenu mera IT zaštite i procedura u skladu sa finansijskim mogućnostima, infrastrukturom i tehnološkom strategijom naše organizacije. Sve zainteresovane strane saradnju ostvaruju uzimajući u obzir bezbedonosne zahteve organizacije.

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL